Kas ir inovatīvs uzņēmums?

 • kas pēdējo 3 gadu laikā ir uzsācis vismaz viena jauna konkurētspējīga produkta ražošanu vai pakalpojuma sniegšanu, vai pielietojis jaunas tehnoloģijas esošo produktu konkurētspējas palielināšanai;
 • kura jaunais produkts vai pakalpojums ir balstīts uz zināšanām, kas radītas pašā uzņēmumā, vai sadarbojoties ar zinātniski-pētnieciskām iestādēm (universitātēm), atsevišķiem nozares ekspertiem vai ar citu uzņēmumu Latvijā vai ārpus tās robežām;
 • kurš jauno produktu vai pakalpojumu izstrādē iegulda līdzekļus vismaz 0,5% apmērā no gada apgrozījuma,

un tiek izpildīti vismaz divi no sekojošiem trim kritērijiem:

 • vismaz 25% no apgrozījuma veido produkti vai pakalpojumi, kuru realizācija tirgū ir uzsākta ne agrāk kā pirms 5 gadiem;
 • peļņa no jaunajiem (ne vecākiem par 5 gadiem) produktiem vai pakalpojumiem ir vismaz 10% no kopējās peļņas;
 • ražotie jaunie produkti vai sniegtie pakalpojumi dod vismaz 5% apgrozījuma pieaugumu gadā.

Kas ir inovācija?

 • Latvijā pieņemtā inovācijas definīcija: „Inovācija ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā.”

  Pasaulē pastāv vairākas termina „inovācija” definīcijas, bet visām šīm definīcijām ir viena kopīga iezīme, kas apliecina, ka inovācija ir process.

  Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pieņemto definīciju, inovācija tiek iedalīta:

  • Produkta inovācija. Produkta inovācija ietver jaunas vai ievērojami uzlabotas preces vai pakalpojumus. Produkta inovācija nozīmē būtiskus uzlabojumus tehniskajā specifikācijā, dažādās komponentēs un materiālos, pastāvošajās programmatūrās, lietotājdraudzīgumu vai citas funkcionālās īpašības.
  • Procesa inovācija. Procesa inovācija ietver jaunas vai ievērojami uzlabotas ražošanas vai piegādes metodes. Procesa inovācija nozīmē būtiskas izmaiņas tehnoloģijās, iekārtās un/vai programmatūrā.
  • Mārketinga inovācija. Mārketinga inovācija ietver jaunas mārketinga metodes, t.sk. būtisku izmaiņu veikšanu ne tikai ražojumu dizainā vai iepakojumā, bet arī produktu izplatīšanā, produktu izvietošanā vai izmaiņas cenu politikā.
  • Organizatoriskā inovācija. Organizatoriskā inovācija ietver jaunas organizatoriskas metodes uzņēmuma uzņēmējdarbības praksē, darba vietu organizāciju vai ārējās attiecības.

  Šīs inovācijas var būt jaunas uzņēmumam / izglītības iestādei, jaunas tirgum / nozarei vai jaunas visai pasaulei (OECD, Oslo Manual, 1992).

  Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta pētījumā „Inovācijas menedžments un zināšanās balstīta ekonomika” („Innovation Management and the Knowledge-Driven Economy” (ECSC-EC-EAEC Brussels-Luxembourg, 2004) terminam „inovācija” tiek piedāvāta šāda definīcija: „Inovācija ir veiksmīga jauninājuma (novelty) ražošana, iekļaušana un izmantošana ekonomikas vai sociālajā jomā.”

  Inovācijas jēdziens pasaulē

  Inovācijas jēdziena izpratne ir ļoti daudzveidīga. Lai izteiktu inovācijas būtību, pasaulē ir izveidotas simtiem inovācijas definīciju. Katra no šīm definīcijām izsaka kādu no inovācijas daudzveidīgajiem aspektiem:

  • Inovācija ir produktu un pakalpojumu uzlabošana, vienlaicīgi paplašinot arī to tirgu;
  • Inovācija ir jaunu produkcijas ražošanas, piegādes un sadales metožu ieviešana;
  • Inovācija ir uzņēmumu vadības, darba organizācijas, darba apstākļu un darbaspēka profesionalitātes līmeņa celšana;
  • Inovācija ir jauns domāšanas veids par to, kā jāattīsta bizness un kā sekmīgi komercializēt jaunas idejas un pielietot jaunas tehnoloģijas;
  • Inovācija ir veiksmīga jauna produkta vai pakalpojuma ražošana, ieviešana un izmantošana ekonomiskajā un sociālajā sfērā;
  • Inovācija ir kaut kā jauna, vēl nebijuša virzīšana tirgū vai arī kāda produkta vai pakalpojuma virzīšana jaunā tirgū, varbūt arī produkta vai pakalpojuma virzīšana tirgū jaunā, vēl nebijušā veidā;
  • Inovācija ir nepārtraukts mācīšanās, meklēšanas un pētniecības process, kurā tiek radīti jauni produkti, jauna tehnika, jaunas organizācijas formas un jauni tirgi;
  • Ja zinātne ir process, kurā nauda pārvēršas zināšanās, tad inovācija ir process, kurā zināšanas pārvēršas naudā.